Polityka Prywatności

1. Informacje Ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu internetowego libreoffice.pl, którego administratorem jest G10.pl Outsourcing IT z siedzibą ul. Tytusa Chałubińskiego 9/2, 02-004 Warszawa, kontakt: biuro@g10.pl.

2. Definicje

 • Administrator – G10.pl Outsourcing IT, odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu libreoffice.pl.
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca serwis libreoffice.pl lub korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

3. Dane Osobowe

 1. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, realizacji umów oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu libreoffice.pl.
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, a także inne dane, które Użytkownik dobrowolnie udostępni.

4. Cele Przetwarzania Danych

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu:
  • świadczenia usług dostępnych w serwisie libreoffice.pl,
  • realizacji umów zawieranych z Użytkownikami,
  • kontaktu z Użytkownikami,
  • prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych, za zgodą Użytkownika,
  • analizowania i poprawiania jakości usług oraz funkcjonowania serwisu.

5. Podstawa Prawna Przetwarzania Danych

 1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
  • zgody Użytkownika,
  • konieczności realizacji umowy,
  • obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
  • prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

6. Odbiorcy Danych

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane:
  • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora na podstawie umowy,
  • organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7. Prawa Użytkowników

 1. Użytkownik ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
 2. W celu realizacji powyższych praw, Użytkownik może kontaktować się z Administratorem za pomocą adresu e-mail: biuro@g10.pl.

8. Okres Przechowywania Danych

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub do momentu wycofania zgody przez Użytkownika.

9. Bezpieczeństwo Danych

 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem.

10. Zmiany w Polityce Prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach Użytkownicy będą informowani poprzez umieszczenie nowej Polityki Prywatności na stronie libreoffice.pl.

11. Kontakt

 1. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@g10.pl.

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2023roku.